Vajalikud toimingud ja dokumendid

1.      Kehtivad projekteerimistingimused ja/või detailplaneering, milles ära näidatud kõikvõimalikud piirangud planeeritavale ehitusele (krundi täis-ehitusprotsent, suurim võimalik ehitusalune pind, nõuded hoonestusele ja selle viimistusele, nõuded katuse kaldele, nõuded piirdeaia materjalide ja kõrguste kohta jne.)

 

2.      Kinnistu katastriplaan ja omandiõigust tõestav dokument (kinnistuameti väljavõte ja/või ostu-müügi leping).

 

3.      Insener-tehniliste kommunikatsioonide valdajate tehnilised tingimused (vesi-kanalisatsioon, sadevee kanalisatsioon, elektrivarustus, sidevarustus, gaasivarustus).

 

4.      Topo-geodeetiline alusplaan M 1:500 koos kommunikatsioonide ja haljastusega digitaalsel kujul (alusel peab olema näidatud ka piiri lähedale (ca 20 m) jäävad hooned naaberkinnistutel) – mitte vanem kui 1 aasta mõõdistamisest.

 

5.      Krundi ehitus-geoloogiliste uuringute aruanne (pinnase materjalid ja nende tehnilised näitajad, geotulbad jne.).

 

6.      Informatsioon tuletõrje veevõtukoha  asukoha kohta  (peab olema lähemal kui 200 m).

 

7.      Mõningatel juhtudel eeldatakse võrguvaldajate poolt enne nendepoolse kooskõlastuse saamist ka liitumistasude maksmist tellija poolt.

 

8.      Tellijapoolsed ettepanekud hoone välisviimistlusmaterjalide kohta (sobitatakse arhitekti ja omavalitsuse (detailplaneeringu) ettepanekutega).

 

9.      Muud tellijapoolsed nõuded ja ettepanekud, mis võiksid mõjutada hoone projekteerimist.